آسیا فن ایده

عضو شورای عالی انفورماتیک، همتا، سمتا و نظام صنفی

(سهامی خاص)

آسیافن ایده

​مجموعه آسیا ایده سالهاست که توانسته با پرسنلی مجرب در زمینه های

، اعلام حریق
،سیستم های امنیتی
خدمات شبکه
مخابرات و تلفن

طراحی و نصب

 به ارائه خدمات بپردازد

برق شهری و اضطراری

و همچنین در حوزه 

سبد خرید